“سیرجان خبر” آخرین تصویر منتشره از مسافران هواپیمای سقوط کردۀ شرکت هوایی ایرآسیا که در انتظار پرواز هستند.
آخرین عکس ارسالی از سرنشینان هواپیمای مالزی