به گزارش“سیرجان خبر” با حضور نماینده معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان وبا حضور بیش از 60 نفراز سواد آموزان آزمون پایان دوره سواد آموزی در سالن مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سیرجان برگزار گردید .

مهندس کاظمی ضمن بررسی در خصوص برگزاری این آزمون از روند برگزاری آن ابراز رضایت نمود.

شایان ذکر است که کاظمی نماینده معاون سواد آموزی اداره کل آموزش وپرورش طی جلسه ای با طلابیگی مدیر آموزش وپرورش در رابطه با پالایش اسمی اولیاءبی سواد شهرستان تاکید نمود واز مدیر آموزش وپرورش خواست که در این خصوص با اداره سواد آموزی همکاری های لازم بعمل آید .