به گزارش “سیرجان خبر” چشمت که به مانیتور می افتد و انگشتانت که تند و تند کلید های کیبورد را می پیمایند، خیلی وقت ها پشت شخصیت مجازی ات که پنهان می شوی، حواست پرت می شود که یک نفر از رگ گردن به تو نزدیک تر است، حتی وقتی که دلت را سپرده ای به پنجره های توی مانیتور…

راستی، دنیای مجازی هم جزو محضر خدا هست؟؟؟
آن‌ که گفت عالم محضر خداست با عینک‌های ما عالم را تکه تکه نکرده بود.
او همه عالم را می‌گفت. آفاق و انفسش را، ازل و ابدش را، زمین و آسمانش را، غیب و شهادتش را، پنهان و پیدایش را، ماتبدون وماتکتمون‌ اش را، آن‌چه ما «حقیقی» نامش می‌دهیم و آن‌چه مجازی صدایش می‌کنیم را.
و همان کسی که گفت عالم محضر خداست ، منظورش این بود که در محضر خدا معصیت نکنید! آن‌ که گفت گناه، همه گناهان ما را می‌گفت. اگر دروغ را گناه می‌دانست، فرقی میان دنیای حقیقی و مجازی نمی‌گذاشت، اگر تهمت زدن و تهمت شنیدن را حرام خوانده بود، فرقی میان دنیای حقیقی و مجازی‌اش نگذاشته بود، اگر از تیرهای شیطان ما را بر حذر می‌داشت، نگران چشم‌هایی که در مقابل دنیای مَجاز پنداشته در تیررس کمانداران شیطان قرار داشته هم بود.
او فریب واژه‌ها و سایه‌ها را نخورده بود.
دنیای مجازی آنقدر هم که از اسمش بر می آید مجازی نیست و از آنجا که درب دنیای مجازی در خلوت ذهن و دل افراد باز می شود،می توان گفت باید جای این دو اسم عوض شود چرا که افراد حقیقت وجودی خود را در این عالم بروز می دهند و در رابطه ای متقابل باطنا تاثیر می پذیرند در حالی که بسیاری از اوقات در خارج از دنیای به اصطلاح مجازی در واقع آن کسی نیستند که نشان می دهند…!!!
حواسمان به کلیک، پست و کامنت، مطالب و لایک هایمان در فضای مجازی باشد…
همه عالم محضر خداست… 
شیعیان خواب بس است برخیزید
هجر ارباب بس است بر خیزید
یادمان رفته که عهدی هم هست
یا دمان رفته که مهدی هم هست
یادمان رفته که او پشت در است
یادمان رفته که او منتظر است…