“سیرجان خبر” در طلوع آفتاب سومین روز از ماه ربیع الاول، ﻃﯽ ﻣﺮاﺳمی ﭘﺮﭼﻢ سیاه که 63 روز در ایام عزای اهل بیت(ع) بر فراز گنبد ﺑﺎرﮔﺎه منور رضوی برافراشته بود، تعویض و پرچم سبز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮔﻨﺒﺪ منور رضوی ﺑﻪ اهتزاز درآﻣﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ حضور جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی، برگزار شد.

اﺑﺘﺪا در رواق مبارکه دارالعباده ﺣﺮم ﻣطهر، زﯾﺎرت ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ(ع) ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ «ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ» و آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ «ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﷲ و ﻓﺘﺢ ﻗﺮﯾﺐ» ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎدﻣﺎن بارگاه رﺿﻮی ﺗﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

گفتنی است  ﻗﺪﻣﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺻﻔﻮی می‌باشد، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، دارای ﻓﺮاز و نشیب‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﺟﺮای آن، از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.