“سیرجان خبر” مردم مازندران در خرداد 92 بیشترین درصد آمار رأی را در کشور نسبت به انتخاب حسن روحانی داشتند.