barghبه گزارش“سیرجان خبر” عبدالوحید مهدوی‌نیا در پاسخ به نارضایتی روستانشینان مبنی بر پرداخت هزینه سیم‌های سرقتی توسط مردم گفت: اصلاح شبکه‌های سرقتی برق با هزینه داخلی بر اساس اولویت انجام می‌شود.

مهدوی‌نیا خاطرنشان کرد: روستای مذکور تاکنون چندین مرتبه سیم سرقتی داشته و در تمام موارد شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان اقدام به اصلاح شبکه با هزینه داخلی کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تصریح کرد: با توجه به اینکه روستای مذکور به طور مکرر مورد سرقت سیم واقع می‌شود، برای اصلاح شبکه باید در لیست نوبت متقاضیان قرار گیرند و پس از تأمین اعتبار و بر اساس اولویت مجددا اصلاح شبکه انجام می‌شود.