bi hejabiکله ات ٦ برابر کله ی من مو زاییده است که قریب به ٣ برابرش را بیروون ریخته ای از جلو و از پشت!

آستینت را تا بالای آرنجت بالا کشیده ای و دستت کاملا هوا میخورد در حالی که من پیراهن آستین بلند پوشیده ام و تا مچ دستم آورده ام و دکمه اش را بسته ام که تکان نخورد. 

به اصطلاح خودت ساپورت چسبان با رنگی جیق پایت کرده ای و تمام استخوان ها و عضلاتت پیداست زیر آن ساپورت چسبان ، ساپورتت را هم کوتاه گرفته ای که مچ پایت هم هوا بخورد در حالی که جورابت را پاچه کوتاه گرفته ای که قشنگ خنکت شود ! من شلوار پارچه ای گشاد و خنک پوشیده ام که پاچه اش تا نزدیکی های کفشم می آید ، جورابم نیز تا یک چهارم ساق پایم بالا کشیده  ام ! 

شالت را جوری بسته ای که گردنت تماما پیداست و می شود گوش ها و گوشواره ی آویزان شده از گوشت را دید در حالی که یقه ی پیراهن من ، گرداگرد گردنم را گرفته است و تو رنگ تنم را هم نمیبینی !!

پیراهن چسبان نپوشیده ام ، در آن آزادم ! 

ولی تو از حجابی که زندان می خوانیش فرار کرده ای و خود را میان یک سری پارچه ی واقعا “زندان” گذاشته ای و اینطور دنیا و آخرتت را به باد داده ای ، ای زن بی حجاب ! 

مدت هاست حجاب ما مردها از حجاب نداشته ی بعضی از شماها کامل تر است !

ولی باز هم ما زبان در کام ، سر به پایین گرفته ایم و شکایت هم نمیتوانیم بکنیم ولی شما کماکان از حجاب اجباری شکایت میکنید !

 امان از زمانی که زن بی حیا شود…