به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی“سیرجان خبر” انتخاب معتمدی زاده به عنوان شهردار سیرجان به یقین معادلات برخی ها را بر هم زد و سوالی که ذهن ها را درگیر کرد این بود که چرا اصلاح طلبان بین دو گزینه آرش و معتمدی رای خود را به نماینده طیف اصولگرایان دادند.

این انتخاب ثبات را به شهرداری سیرجان برگرداند و مردم از این انتخاب راضی و خوشحال شدند، اما این پایان آشفتگی های شهرداری نیست، زیرا هنوز دروازه تایید صلاحیت استانداری بر روی شهرداری سیرجان گشوده نشده است.

تجربه شورای چهارم با انتخاب محبوبی زاده باعث شد تا شورای چهارم بار دیگر با دوری جستن از هرگونه سیاسی کاری شهردار را انتخاب کنند و این پایان درد سر اعضای شورای چهارم نیست، عبور از سدی به نام سیاسیون کار مشکلی است، هنوز منتخب شورای چهارم در پستوی سوالات و واکنش های نا معقول کسانی قرار گرفته که خیر و صلاح شهر را نمی خواهند.

انتخاب معتمدی زاده بر اساس شاخصه هایی مثل تجربه کاری، پاکدستی و دوری جستناز سیاسی بازی است، که معتمدی همه این ویژگی ها را در دوران مدیریت خود در سمت شهرداری هماشهرو  معاونت اداری مالی شهرداری ثابت کرد.

این روز ها زمزمه هایی شنیده می شود که معتمدی از سوی استانداری تایید نمی شود و قدرت گرفتن اصولگرایان در دولت اصلاحات به مزاج برخی ها خوش نیامده و در تکاپو هستند که مهر بی لیاقتی را بر پیشانی معتمدی زاده بکوبند.