“سیرجان خبر” گوینده شبکه خبر پس از اعلام تعداد جدید جانباختگان فاجعه منا بغضش شکست.