به گزارش خبرنگار سرویس حوادث“سیرجان خبر”، ساعتی قبل بر اثر بی احتیاطی راننده یکدستگاه خودروی آتش نشانی متعلق به شرکت جهان فولاد با یکی از کارگران که از تکنیسین های مکانیک شرکت مذکور بود متأسفانه در دم جان خود ر ا از دست داد.

این مهندس 24 ساله که از تکنیسین های مکانیک شرکت جهان فولاد بود بر اثر شدت برخورد، در محل حادثه جان خود را از دست داد.

مرحوم محمد صالح پارسا مهندس مکانیک بود و تنها 24 سال سن داشت.

تصادف معدن 1تصادف معدن 4تصادف معدن 2 تصادف معدن 3