به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر” جلسه روز گذشته اعضای شورای در حالی برگزار شد که شش نفر از اعضای پس از تاخیر یک ساعته به جلسه آمدند و جلسه علنی تشکیل شد این جلسه که 15 دقیقه به طول انجامید حمزه صادقی با همان سخنان تکراری نامزدهای پست شهرداری را معرفی کرد.

سرلشکر ایران نژاد ، محسن اسدس ، حمزه صادقی و ایراندخت رضایی چهار عضوی بودند که از ابتدا در شورا حضور داشتند و به دلیل به حد نصاب رسیدن اعضاء جلسه یک ساعت تاخیر برگزار شد و شش عضو دیگر که سابقه عدم حضور در برخی از جلسات را نیز دارند بدون هیچگونه دلیل منطقی در جلسات حضور نمی یابند.

کسانی که با رای مردم به شورا آمدند باید خود را در قبال مردم و وظایف خود در شورا مسئول بدانند و رفع مشکلات مردم را در دستور کار قرار دهند.