به گزارش “سیرجان خبر”، دانش آموزان در کالجی در شهر هونان چین تنبیه شدند. آنان مجبور شدند در دمای ۳۲ درجه سانتیگراد با پیچیدن پتوهایی دور خود در زیر آفتاب بخوابند پیش از این نیز آنان مجبور شده بودند سر خود را در داخل سطل کنند یا بطری های آب بر روی سرشان نگه دارند.

گفته شده داشتن اطاق کثیف در مدارس نظامی تنبیه سختی دارد.

dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-روش-تنبیه-دانش-اموز-چین- dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-روش-تنبیه-دانش-اموز-چین-۱ dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-روش-تنبیه-دانش-اموز-چین-۲ dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-روش-تنبیه-دانش-اموز-چین-۳ dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-روش-تنبیه-دانش-اموز-چین-۴ dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-روش-تنبیه-دانش-اموز-چین-۵