“سیرجان خبر” “جان کری” وزیر امور خارجه آمریکا در پارکی در وین.