به گزارش“سیرجان خبر” اين سازمان طي اطلاعيه اي اعلام داشت:ازجمله ظرايف لحاظ شده در قانون خدمت وظيفه عمومي ، توجه به وضعيت سلامت جسمي و روحي افرادي است كه بايد بخدمت اعزام شوند كه براين اساس وضعيت پزشكي تمامي مشمولان مورد رسيدگي قرار مي گيرد تا چنانچه در وضعيت سلامتي كامل قرار نداشته باشند متناسب با بيماري ، بخدمت گرفته شده يا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شوند.

اين اطلاعيه در خصوص دسته بندي مشمولان از نظر سلامت مي افزايد : برخي اشخاص داراي بيماري شديد يا نقص عضو مي باشند كه در صورت اعزام بخدمت مشكلاتي براي آنان يا يگانهاي خدمتي بوجود مي آيد بنابراين از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند ، عده اي ديگر داراي بيماري مي باشند ليكن بيماري آنان در حد معافيت دائم نبوده كه به اين اشخاص معافيت موقت براي ادامه درمان داده مي شود.

همچنين دسته سوم را مشمولاني دانست كه داراي بيماري خفيف هستند و مانعي براي اعزام بخدمت ندارند ليكن هنگام حضور در مراكز نظامي بايد در امور غير رزمي بكارگيري شوند كه در نتيجه در شمول معافيت از خدمات رزمي قرار مي گيرند و دسته آخر نيز مشمولاني هستند كه داراي سلامت كامل جسمي و روحي مي باشند كه بخدمت اعزام خواهند شد.

مرجع انطباق بيماري مشمول با آئين نامه پزشکي و درنهايت قرار دادن وي در هر يك از گروههاي مذكور، شوراي پزشكي وظيفه عمومي است.

شايان ذکر است : مشمولان با ارائه درخواست اعزام به خدمت و يا ساير معافيت ها ،حتما وضعيت سلامت جسمي آنان بررسي مي شود.

قابل ذكر است : دانش آموزان و دانشجويان تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند، نمي توانند براي معافيت پزشکي اقدام نمايند.