نماد مالیاتوضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی طی دوره 1357 تا 1391 نشان می دهد که افزایش کل درآمدهای مالیاتی از 466 میلیارد ریال در سال 57 به رقم 399 هزار و 760 میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته است.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از مهر، بر اساس جدیدترین گزارش بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور، وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی طی دوره 1357 تا 1391 نشان می دهد که افزایش کل درآمدهای مالیاتی از 466 میلیارد ریال در سال 57 به رقم 399 هزار و 760 میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته است.

کل درآمدهای مالیاتی کشور (با احتساب مالیات عملکرد نفت) با رشد متوسط سالانه 17 درصدی از 134 هزار و 574 میلیارد ریال در سال 84 به رقم 397 هزار و 84 میلیارد ریال در سال 91 رسیده. به دلیل حذف مالیات عملکرد نفت از محاسبات درآمدهای دولت با تصویب قوانین بودجه  سالانه از سال 89 به بعد کل درآمدهای مالیاتی کشور با رشد متوسط سالانه 21 درصدی از 102 هزار و 705 میلیارد ریال در سال 84 به رقم 397 هزار و 847 میلیارد ریال در سال 91 رسید.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی سال 84 تا 90

نسبت مالیات GDP با احتساب مالیات بر واردات در سال 84 معادل 7.3، 85 و 86 معادل 6.7 درصد، در سال 87 معادل 7.1 درصد، در سال 88 معادل 7.8 درصد، در سال 89 معادل 6.6 درصد، در سال 90 معادل 6.7 درصد بود.

همچنین نسبت مالیات به GDP بدون احتساب مالیات بر واردات در سال 84 حدود 5.3 درصد، در سال 85  معادل 4.9 درصد، در سال 86 معادل 5 درصد، در سال 87 معادل 5.4 درصد، در سال 88 معادل 6.1 درصد، در سال 89 معادل 4.8 درصد و در سال 90 معادل 5.2 درصد بوده است.

همچنین نسبت مالیاتی به GDP در سال 84 حدود 7.3 درصد، در سال 85  معادل 6.7 درصد، در سال 86 معادل 6.7 درصد، در سال 87 معادل 7.1 درصد، در سال 88 معادل 8.4 درصد، در سال 89 معادل 7.3 درصد و در سال 90 معادل 7.4 درصد بود.

نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت نشان می دهد که این شاخص طی سال های 57 تا 83 به طور متوسط 34.4 درصد بوده است و طی سال های 84 تا 91 از 40.7 درصد به 43.7 درصد افزایش یافت.

نسبت مالیات به هزینه های جاری طی سال های (1391-1384) (ارقام به درصد)

سال نسبت مالیات به هزینه جاری رشد هزینه های جاری دولت
1384 40.7 42.7
1385 36.5 25.7
1386 45.5 1.3
1387 41.1 38.3
1388 50.5 1.9
1389 43.2 11.0
1390 40.8 25
1391 43.7 90.2

سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی دولت از 31.1 درصد در سال 79 به بیش از 25.1 درصد در سال 83 افزایش یافته است. این نسبت در سال 84 از رقم 28.6 درصد به 36.5 درصد در سال 91 افزایش یافت.

مالیات بر ارزش افزوده

طی 18 دوره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال 87 لغایت 31 فروردین ماه 92 در مجموع تعداد دو میلیون و922 هزار و 830 فقره اظهارنامه توسط مودیان مشمول قانون  مالیات بر ارزش افزوده تسلیم ادارات امور مالیاتی شد.

خاطرنشان می سازد تا کنون از ابتدای اجرای قانون تا پایان تیرماه امسال در مجموع مبلغ 302 هزار و 815 میلیارد ریال مالیات و عوارض ابراز شده است. همچنین از ابتدای اجرای قانون تا  تاریخ مذکور در مجموع مبلغ 389 هزار و 325 میلیارد ریال مالیات و عوارض (222 هزار و 312 میلیارد ریال مالیات و 167 هزار و 13 میلیارد ریال عوارض) وصول شده است.

عملکرد ارزش افزوده از اولین دوره اجرای مالیات بر ارزش افزوده (پاییز 1387 لغایت 1392.01.31)

شرح نیمه دوم سال1387 سال 1388 سال 1389 سال 1390 سال 1391 فروردین سال 1392 جمع
مالیات 15.900 28.451 37.108 50.270 71.795 8.955 212.479
عوارض 6.619 20.989 29.205 39.235 51.374 5.339 152.761
جمع 22.519 49.440 66.313 89.505 123.169 14.294 365.240
جمع خرجی 24.087 24.087
جمع کل 22.519 440.49 66.313 113.591 123.169 14.294 389.327