به گزارش سیرجان خبر؛ با اعلام داوطلبانه یکی از داروخانه های شهرستان، مقادیری داروهای تاریخ گذشته و فاسد شده این داروخانه که قابلیت مصرف انسانی و حیوانی را نداشتند با نظارت اداره های بازرسی و حراست و کارشناسان مدیریت غذا و داروی این دانشکده معدوم شدند.

بنا به اعلام مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی سیرجان، تغییر در روند تجویز داروها بعد از شیوع ویروس کرونا و قطع ناگهانی بعضی از انواع داروها به واسطه به روزرسانی متدهای درمانی این بیماری از جمله عواملی بودند که باعث عدم مصرف و فاسد شدن داروهای معدوم شده بوده است .

ارزش ریالی این داروها نیز در حدود چهارده میلیارد ریال تخمین زده شده است.