stadiomبه گزارش“سیرجان خبر” طی جلسه ای که هفته گذشته در شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور در تهران بین مدیر منطقه شرکت ، مهندس منادی ،کاویانی مدیر فنی اداره ،مهندس علی اکبری معاونت فنی اداره کل و اصغر حدیدی رئیس اداره ورزش و جوانان در شرکت توسعه تهران برگزار شد در این جلسه مقرر شد که پروژه تختی هفته آتی با تمام نواقصی که در پروژه موجود است در اختیار اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان قرار گیرد.

شرکت سازه گستر آب و خاک به عنوان پیمانکار موظف است ظرف مدت یکماه اقدامات لازم را جهت رفع نواقص بعمل آید در غیر این صورت طبق مقررات و ضوابط عمومی کار فرما (شرکت توسعه اماکن ورزشی) اعمال خواهد شد.

در جریان این تحویل و تحول در همین هفته چمن مصنوعی این مجموعه که توسط شرکت آسیا چمن اجرار گردید  از سوی شرکت تحویل اداره ورزش خواهد شد.

لازم به ذکر است که پروژه استادیوم ورزشی تختی سیرجان در سال 1386 توسط شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور به عنوان کارفرما به شرکت سازه گستر آب و خاک به عنوان پیمانکار با زیر بنای 5000 مترمربع با قراردادی مبلغ 16/398/000/000 ریال منعقد شده است طبق این قرارداد پروژه مذکور قرار بوده در سال 1390 تحویل شود که تا کنون به تاخیر افتاده است.