به گزارش“سیرجان خبر”محمد پیش‌بین با اشاره به بررسی شکایات واصله در خصوص نتایج انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: بنا به وظیفه قانونی هیات نظارت، شکایات ارسالی به این هیات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در خصوص روستاها تعدادی از صندوق‌هاي اخذ رأی مورد بازشماری قرار گرفت که در نتایج انتخابات و افراد منتخب تاثيرگذار نبود اما براساس مستندات و گزارش واصله توسط مراجع قضايي، ناظرين و بازرسین ويژه، پيشنهاد ابطال تعدادی از صندوق‌های اخذ رأی در برخي از روستاها جهت تأیید نهایی به هيات عالي نظارت استان ارسال گردید.

محمد پیش‌بین در خصوص شکایات تعدادی از نامزدهاي شورای اسلامی شهر سیرجان اظهار كرد: به دلیل حساسیت شهر سیرجان به درخواست هيأت نظارت استان بازشماري آراء تعدادی از صندوق‌ها به قید قرعه با حضور نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، قضایی، هيأت نظارت و هيأت اجرايي صورت پذيرفت كه نتيجه بازشماري، تاثيري در نتايج انتخابات نداشته است.

وی در خصوص تخلفات انتخاباتي یکی از منتخبین شورای اسلامی شهر سیرجان بيان كرد، نظر به ارسال اظهار نظر هيأت نظارت شهرستان به هیات عالي نظارت استان، پرونده ایشان از استان جهت طي مراحل قانوني و بررسي نهایی به هیأت مركزي نظارت ارسال‌شده است و با توجه به مهلت قانوني تا تاريخ ١٤٠٠/٥/٨، اظهار نظر نهايي و نتيجه بررسي هیأت مركزي نظارت به اين هیأت ارسال مي گردد.