به گزارش“سیرجان خبر” بر اساس طرح جامع منطقه صنعتي معدني گل گهر در چشم انداز 1398، 26 ميليون و 500 هزار تن كنسانتره و 17 ميليون و 500 هزار تن گندله در سال توليد خواهد شد وهمچنين توليد سه ميليون تن محصولات تخت و 2 ميليون تن محصولات طويل ( با لحاظ سياست هاي طرح جامع اخير فولاد) از ديگر اهداف كلان توسعه در منطقه است.

مطابق چشم انداز 20 ساله كشور برنامه ريزي توليد 55 ميليون تن فولاد در افق 1404 پيش بيني شده است كه براي تحقق آن 80 ميليون تن كنسانتره و گندله و 120 ميليون تن سنگ آهن جهت خوراك دهي به طرح هاي پيش بيني شده مورد نياز است.

تصويب طرح جامع گل گهر اين امكان را فراهم مي‌آورد كه طرح هاي توسعه اي در منطقه و يا احداث واحدهاي جديد نظم و سرعت بيشتري اجرا شود.شركت هاي فعال در منطقه معدني و صنعتي گل گهر با راهبري ايميدرو به عنوان مالك پروانه بهره برداري معدن گل گهر و سازمان حاكميتي در اين زمينه، با درك اين ضرورت و شرايط موثر بر طرح جامع و با ترسيم چشم انداز بلندمدت مجموعه، راه حل توسعه را در گرو تهيه طرح جامع خواهد بود، تلقي كرده و مورد اقدام قرار داده اند.