“سیرجان خبر” عکاسی “سلفی” به‌تازگی در میان امور مردم اضافه شده، اما این نوع عکاسی سابقه‌ای بسیار طولانی‌ دارد.