بازگشت حجله شهدا به شهر 26 سال پس از جنگ

عکس/بازگشت حجله شهدا به شهر 26 سال پس از جنگ