“سیرجان خبر” زمان گرفته شدن این عکس، مربوط به چند ماه قبل است.