“سیرجان خبر” شهید ابراهیم حجازی در حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به بلندی های جولان به شهادت رسید.