“سیرجان خبر” در تاریخ 9 دسامبر1868 – نخستین چراغ راهنمایی و رانندگی خارج از کاخ وست‌مینستر در لندن قرار داده شد.
عکس/نخستین چراغ راهنمایی و رانندگی