“سیرجان خبر” خود ناصرالدین شاه در ذیل عکس توضیح داده است:”عکس ماست وقتی آب می خوریم ”
از همین عکس و توضیح آن می توان استعداد اینستاگرامی سلطان صاحبقران را کشف کرد.

عکس/ استعداد اینستاگرامی ناصرالدین شاه