“سیرجان خبر” افتتاح راه آهن ایران ، ترکمنستان و قزاقستان باحضور روسای جمهورسه کشور.