در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس از الهام چرخنده تقدیر شد.
عکس/ الهام چرخنده در میان نمایندگان زن