“سیرجان خبر” تصویری منتشر شده یکی از بهترین عکس های کاخ سفید در سال گذشته بوده است که اوباما را در حال کشتن یک مگس نشان می دهد
عکس/ اوباما در حال مگس پرانی