“سیرجان خبر” در تصوی زیر بانوی بسیجی در حال کندن سنگر است.