“سیرجان خبر” برداشت محصول پسته و فرآوری آن در روستای دارستان سیرجان آغاز شد.