“سیرجان خبر” يكي از وسائل نقليه كاروان همراه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 10 كيلومتري جاده سنندج به سمت ديواندره تصادف كرد كه در اين حادثه چهار نفر زخمي شدند.
در جريان اين حادثه يكي از وسائل نقليه كه همراه كاروان وزير بود، با يك دستگاه خودرو سواري آر دي برخورد كرد كه به دنبال وقوع اين حادثه چهار نفر زخمي شدند.
در ماشين كاروان همراه وزير بهداشت، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان و يكي از همراهان وزير بهداشت حضور داشتند كه هر دو نفر به صورت سطحي زخمي شدند.
دو نفر سرنشين خودرو سواري آر دي نيز زخمي شدند. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز گذشته در قالب سفري به كردستان وارد اين استان شد و صبح امروز براي بازديد از وضعيت بهداشت و درمان شهرستان هاي سقز و بانه راهي اين دو شهرستان شده است.