“سیرجان خبر” سردار احمدی مقدم در نمازجمعه امروز تهران
عکس/ تیپ سردار احمدی مقدم با لباس شخصی