“سیرجان خبر” خنداننده برتر گروه سوم کسی نیست جز آقای امیر مهدی ژوله. تبریک به همه ژوژولیتی ها.