عکس زیر از حاشیه های سفر دیروز رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی است.