“سیرجان خبر” در حاشیه تظاهرات جمعی از مردم یونان در حمایت از ادامه حضور این کشور در منطقه پولی یورو،مقابل ساختمان پارلمان در آتن
عکس/ سلفی