“سیرجان خبر” دقت بیشتری که به تصاویر قدیمی می‌شود این موضوع را بیان می‌دارد که شیوه‌ی عکاسی سلفی پیش تر از این‌ها صورت گرفته‌است.
عکس/ سلفی ناصرالدین شاه با همسرانش