“سیرجان خبر” رضا عنايتي، مهاجم کهنه کار ليگ برتر در کنار پسرانش.
عکس/ عنایتی درکنار چهار پسرش