“سیرجان خبر” در پی جست‌وجوی هواپیمای شرکت “ایرآسیا” مالزی که در دریای جاوه سقوط کرد‌ه‌ است تعدادی از مسافران غرق شده‌ی این پرواز ناموفق یافت شدند و به کشورها‌ی خود بازگردانده‌ شدند.