نماز امام موسی صدر بر پیکر شریعتی

 2116226-8494-l 13920329000522_PhotoL023

71660_991