“سیرجان خبر” نمایشگاه خودرو، نیرو محرکه و قطعات سبک و سنگین در سایت دایمی نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق کرمان در حال برگزاری است.