“سیرجان خبر” این تصویر را حساب توییتر جان کری، وزیر خارجه آمریکا منتشر کرده است.