“سیرجان خبر” پلیس امارات 9 معلم ایرانی را که برای تدریس در مدارس ایرانی این کشور اعزام شده بودند با وضعیت نا مناسبی بازداشت کرد. به گفته رئیس مرکز امور بین الملل آموزش و پرورش این معلمان تا فردا آزاد خواهند شد.