“سیرجان خبر” در منطقه “مون‌پلیه” فرانسه، واقع در جنوب این کشور، یک گروگان‌گیری انجام شده است. این گروگانگیری‌ها با دخالت نیروهای ویژه پلیس فرانسه به کشته شدن گروگانگیرها و آزادی گروگان‌ها پایان یافت. گویا این اتفاق در جریان سرقت از یک جواهر فروشی رخ داده‌است.