“سیرجان خبر” مدرسه غیرانتفاعی ارتش پاکستان مخصوص به پسران مقامات ارتش این کشور است. عاملان انتحاری تحریک طالبان پاکستان در لباس ارتش وارد ساختمان مدرسه غیرانتفاعی ارتش این کشور شدند.
براساس گزارش رئیس بیمارستان «لیدی ریدنگ» پیشاور سن کشته شدگان دانش آموز از 9 الی 16 سال است.