“سیرجان خبر” تمرینات یگان ویژه نیروهای پلیس زن افغان در پایگاهی در شهر هرات
عکس/ یگان ویژه زنان افغان