“سیرجان خبر” این دو جوان در تلاش هستند که تا رشته ورزشی را که ایجاد کرده اند، در جهان گسترش دهند و در این زمینه موفق عمل کنند.