“سیرجان خبر” ماشین عروس ابتکاری با پورشه در تهران: