دادگاه نماد سلطان شكر از سوي دادسراي رسيدگي به جرائم اقتصادي به مجازات سنگين محكوم شد.

به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از مهر، سايت قسط اعلام كرد: کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی علیه شانزده متهم پرونده موسوم به سلطان شکر، در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی رسیدگی شد.

بر اساس اين گزارش، شکایت بانکهای تجارت و کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ، تعدادی شکات خصوصی و گزارشات متعدد مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به اتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاهبرداری ، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع ، ارتشاء و … علیه 16 متهم پرونده موسوم به سلطان شکر در دادسرای امور اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شد.

پس از صدور کیفرخواست پرونده مذکور به شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شده و این شعبه با تشکیل جلسات متعدد دادرسی و تکمیل تحقیقات و مطالعه پرونده که بالغ بر سیصد جلد و هزاران برگ می باشد ، محکومیت شانزده متهم پرونده را مجموعاً به شرح زیر اعلام كرد:

1- 98 (نود و هشت) سال و شش ماه حبس تعزیری

2- پرداخت 620،381،405،502 (ششصد و بیست میلیارد و سیصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصدو پنج هزار و پانصد و دو) ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت

3- پرداخت مبلغ 40،154،225،691 (چهل میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و ششصد و نود و یک) ریال و 7،405،533دلار و7سنت آمریکا (هفت میلیون و چهارصد و پنج هزار و پانصد و سی و سه دلار و هفت سنت آمریکا) به عنوان رد مال درحق بانک کشاورزی

4- تحمل 444 (چهارصدو چهل و چهار) ضربه شلاق تعزیری

5- 15 (پانزده) سال انفصال موقت از خدمات دولتی.

6- 5 (پنج) سال اقامت اجباری

7- مجموعاً 55 (پنجاه و پنج) سال محرومیت از مشاغل سردفتری ، دفتریاری و …

8- ضبط مال الرشاء

لازم به ذکر است پرونده درخصوص متهم اصلی مفتوح می باشد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

كلاهبردار بانك تجارت محكوم شد

همچنين در پرونده ديگري شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به اتهامات متعدد مطروحه در کیفرخواست صادره علیه یک متهم رسیدگی کرد. با شکایت بانک تجارت علیه تنها متهم پرونده (غ ، ج ، ز) به اتهاماتی از قبیل تحصیل مال نامشروع به میزان49،969،215،000 (چهل و نه میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و دویست و پانزده هزار ریال) ، جعل امضاء ، استفاده از چک مجعول و پرداخت رشوه ، پرونده در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفته و با صدور کیفرخواست پرونده در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی رسیدگی و منتهی به صدور رأی گردید.

براساس رأی این شعبه متهم مذکور به اتهامات فوق مجموعاً به تحمل چهارسال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ 49،969،215،000 (چهل و نه میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و دویست و پانزده هزار ) ریال درحق بانک تجارت بعنوان رد مال و پرداخت 99،938،430،000 (نود و نه میلیارد و نهصد و سی و هشت میلیون و چهارصد و سی هزار )ریال جزای نقدی و همچنین ضبط 4 (چهار) عدد سکه بهارآزادی و 30،000،000 (سی میلیون )ریال وجه نقد به عنوان وجه الرشاء به نفع دولت محکوم گردید . بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

صدور حکم رد مال و جزای نقدی برای تنها متهم پرونده بانك سپه

شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی پس از صدور کیفرخواست از دادسرای امور اقتصادی پرونده مطروحه را در دستورکار خود قرار داده و به آن رسیدگی کرد. با شکایت اداره حقوقی بانک سپه علیه متهم (س م ب ص) به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان دویست میلیاردریال(200،000،000،000 ریال) پرونده در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست ، این پرونده در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی رسیدگی شد . براساس رأی صادره از این شعبه متهم یادشده به پرداخت دویست میلیارد ((200،000،000،000ریال) رد مال درحق بانک سپه و پرداخت مبلغ چهارصد میلیارد ریال ((400،000،000،000ریال) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم گردید . بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

صدور حکم قطعی علیه چهار متهم دیگر در مجتمع قضایی امور اقتصادی

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی حکم قطعی چهار متهم یک پرونده به اتهام پولشویی، خیانت در امانت و معاونت در آن را صادر کرد.

با اعلام شکایت بانک رفاه کارگران علیه چهار متهم به اتهام های یادشده ، پرونده در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امور اقتصادی پرونده مذکور در شعبه 1064 رسیدگی و منتهی به صدور رأی شد که این رأی در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی گردید . براساس این رأی محکومیت متهمین پرونده به شرح ذیل می باشد؛

1) آقای حسین قاسم پور علمداری فرزند رحیم کارمند بانک رفاه شعبه دوراهی قلهک به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردید.

2) آقای اصغر خلیل زاده فرزند اسماعیل به اتهام معاونت در خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

3) آقای علی اکبری فرزند حسین به اتهام معاونت در خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

4) آقای مسعود بی آزار ساروکلایی فرزند حبیب ا… به اتهام معاونت در خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام پولشویی به پرداخت مبلغ یازده میلیاردوهفتصدوپنجاه میلیون ریال(11،750،000،000 ) ریال جزای نقدی محکوم گردید. این رأی باتوجه به قطعی بودن در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378و تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام عمومی گردید.