“سیرجان خبر” قشری از مردم دنیا نیز خطر و هیجان را به جان می‌خرند تا عکس‌های سلفی متفاوتی را دارا شوند.