monaf hashemi sarparastبه گزارش“سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران،پس از رای نیاوردن صالحی امیری به عنوان وزیر ورزش و جوانان ، سید مناف هاشمی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان معرفی شد.
شهردار تنکابن، مدیرکل برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مدیرکل بودجه و طرح های اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار تهران از جمله سمت های سید مناف هاشمی بوده است.